Slimību profilakses un kontroles centrs

Starptautiskie projekti

Vienotā rīcība par veselības informāciju sistēmu

Vienotā rīcība par veselības informāciju sistēmu

15.03.2019

Slimību profilakses un kontroles centrs kā sadarbības partneris piedalās septiņās darba pakotnēs: 1. darba pakotne “Vienotās rīcības vadība” (Coordination of the action), 5. darba pakotne “Veselības informācijas sistēmu statuss” (Status of health information systems in MSs and regions), 6. darba pakotne “ES valstu veselības informācijas kapacitātes stiprināšana” (Strengthen EU countries’ health information capacity), 7. darba pakotne “Veselības informācijas ilgtspējīgas struktūras koncepcijas pierādīšana” (Proof of concept of sustainable structure on health information), 8. darba pakotne “Veselības informācijas atbalsta rīki un metodes” (Tools and methods for health information support), 9. darba pakotne “Inovācijas veselības informācijā sabiedrības veselības politikas izstrādei” (Innovation in health information for public health policy development) un 10. darba pakotne “Izpratne par datiem: sadarbības spēju novērtēšana un izmēģināšana, lai atbildētu uz sabiedrības veselības politikas jautājumiem” (Assessing and piloting interoperability for public health policy).

Lasīt vairāk...
Vienotā rīcība vakcinācijas jomā

Vienotā rīcība vakcinācijas jomā

15.03.2019

Slimību profilakses un kontroles centrs kā sadarbības partneris piedalās sešās darba pakotnēs: 2. darba pakotne “Izplatīšana” (Dissemination), 3. darba pakotne “Novērtēšana” (Evaluation), 4. darba pakotne “Integrācija valsts politikā un ilgtspējība” (Integration in national policies and sustainability), 5. darba pakotne “Imunizācijas informācijas sistēma uzraudzības stiprināšana” (Immunization information systems to strengthen surveillance systems of vaccine coverage), 6. darba pakotne “Vakcīnu piegāde un to pieejamība” (Vaccine supply and preparedness) un 8. darba pakotne “Nepareizi priekšstati un barjeras par vakcināciju, t.i., vilšanās un pārliecība. Uz pētījumiem balstītu zināšanu un labās prakses piemēru ieviešanai praksē” (Vaccine hesitancy and uptake. From research and practices to implementation).

Lasīt vairāk...
Vienotā rīcība HIV un pavadošo infekciju profilaksē un kaitējuma mazināšanā

Vienotā rīcība HIV un pavadošo infekciju profilaksē un kaitējuma mazināšanā

20.05.2017

Latvija iesaistās projekta trīs darba pakotnēs: 4. darba pakotne “Testēšana un veselības aprūpes pieejamība” (Testing and linkage to care). 5. darba pakotne “Kaitējuma mazināšanas attīstīšana” (Scaling up harm reduction). 8. darba pakotne “Ilgtspējība un ilgtermiņa finansējums” (Sustainability and long-term funding).

Lasīt vairāk...
Projekts RD-ACTION (2015-2017)

Projekts RD-ACTION (2015-2017)

19.05.2017

Slimību profilakses un kontroles centrs atbilstoši Veselības ministrijas deleģējumam ir iesaistījies Eiropas Komisijas Granta līguma Projekta „Veicināt rekomendāciju ieviešanu attiecībā uz reto slimību politiku, informāciju un datiem” (RD-ACTION, Nr. 677024) īstenošanā.

Lasīt vairāk...
Vienotās rīcības projekts par uzturu un fiziskajām aktivitātēm

Vienotās rīcības projekts par uzturu un fiziskajām aktivitātēm

18.05.2017

Slimību profilakses un kontroles centrs kā asociētais partneris piedalās projekta 2.darba pakotnē - "Izplatīšana" (Dissemination), 3.darba pakotnē - "Novērtēšana" (Evaluation) un 6.darba pakotnē "Veselīgas vides caur integrētām pieejām" (Healthy environments by integrated approaches).

Lasīt vairāk...
JOINT ACTION on Mental Health and Well-being

JOINT ACTION on Mental Health and Well-being

17.05.2017

Slimību profilakses un kontroles centrs piedalās projekta 4. darba pakotnē „Taking evidence-based action against depression, including actions to prevent suicide. E-health” (Uz pierādījumiem balstīta rīcība pret depresiju, iekļaujot rīcību pašnāvību profilaksei. E-veselība)

Lasīt vairāk...
JAMIE, traumu mazināšana Eiropā

JAMIE, traumu mazināšana Eiropā

16.05.2017

Projekta mērķis ir ievainojumu uzraudzības uzlabošana un paplašināšana, balstoties uz pašreizējo Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Ievainojumu datubāzi (turpmāk – IDB), lai līdz 2015. gadam ievainojumu uzraudzības sistēma varētu tikt integrēta Eiropas Statistikas sistēmā.

Lasīt vairāk...
JA-Orphanet Europe

JA-Orphanet Europe

15.05.2017

Projekta mērķis ir izveidot portālu latviešu valodā, iesaistīties starptautiskā tīklā par retajām slimībām un orfānu zālēm, papildināt ORPHANET datu bāzi ar informāciju par Latvijas ekspertu centriem, pacientu organizācijām, utt. Veicināt ORPHANET portālā pieejamās informācijas par retajām slimībām izplatīšanu, pieejamību un atpazīstamību visiem interesentiem Latvijā (gan speciālistiem, gan pacientiem).

Lasīt vairāk...
Perinatālā aprūpe

Perinatālā aprūpe

12.05.2017

Projekts uzsākts 1999. gadā, kā Eiropas Savienības Veselības uzraudzības programmas (Health Monitoring Programme) daļa, un turpinās, nu jau kā ceturtā fāze, ar galveno mērķi regulāri apkopot datus par perinatālo veselību Eiropā.

Lasīt vairāk...
EUROCAT

EUROCAT

12.05.2017

EUROCAT ir iedzimto anomāliju reģistrs, kas nodrošina to epidemioloģisko uzraudzību. EUROCAT izveidots 1979. gadā un aptver datus par iedzimtajām anomālijām no 28% visām ES reģistrētajām dzemdībām. Eiropā darbojas 39 reģistri 20 valstīs, projekta ietvaros tiks veiktas darbības, lai Latvija pievienotos šim tīklam.

Lasīt vairāk...
Nevienlīdzības mazināšana veselības jomā

Nevienlīdzības mazināšana veselības jomā

Projekta galvenais mērķis ir informācijas apkopošana par nevienlīdzību veselības jomā, atbalsta instrumentu (kā ietekmes uz veselību izvērtēšana, īpaši uzsverot vienlīdzības aspektu) izstrāde, pieredzes apmaiņa veselības nevienlīdzības mazināšanas jomā, veidojot arī nacionālo partneru tīklu; zinātniskais un tehniskais atbalsts ES valstu politikas veidotājiem; dažādu sektoru iesaiste nevienlīdzības mazināšanā. Viens no projekta mērķiem ir arī vairot izpratni un veicināt pieredzes apmaiņu par ES Struktūrfondu pielietošanu nevienlīdzības mazināšanai veselības jomā.

Lasīt vairāk...
Eiropas Kopienas veselības indikatoru un monitoringa vienotā rīcība

Eiropas Kopienas veselības indikatoru un monitoringa vienotā rīcība

Slimību profilakses un kontroles centrs projektā iesaistās kā kolaboratīvais partneris, ar uzdevumu izstrādāt nacionālo plānu ECHI rādītāju ieviešanai Latvijā; izveidot ECHI rādītāju nacionālo ekspertu tīklu; izstrādāt datu plūsmu tiem rādītājiem, kas nav pieejami starptautiskajās datubāzēs; piedalīties pilotpētījumā par to ECHI datu savākšanu, kas nav pieejami starptautiskajās datubāzēs; iekļaut ECHI rādītājus nacionālajā sabiedrības veselības rādītāju sistēmā (t.i., DPS).

Lasīt vairāk...
Eiropas pilsētnieku veselības indikatoru sistēma. 2.daļa – EURO-URHIS 2

Eiropas pilsētnieku veselības indikatoru sistēma. 2.daļa – EURO-URHIS 2

Slimību profilakses un kontroles centrs piedalijās projekta sešās darba pakotnēs, no kurām galvenā WP5 – apkopot un atbilstoši definētajiem indikatoriem sniegt datus veselības profilu izstrādei par divām Latvijas pilsētām (Rīga, Liepāja).

Lasīt vairāk...
Eiropas partnerība cīņai pret vēzi

Eiropas partnerība cīņai pret vēzi

Slimību profilakses un kontroles centrs piedalās projekta 9. darba paketē „Informācija un dati” ar mērķi nodrošināt labas kvalitātes un starptautiski salīdzināmu informāciju Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrā par pacientiem, kuri slimo ar onkoloģiskām slimībām.

Lasīt vairāk...
Eiropas Savienības veselības portāls

Eiropas Savienības veselības portāls "Veselība-ES"

Slimību profilakses un kontroles centrs darbojas Portāla redakcijas padomē kā ES dalībvalsti pārstāvoša institūcija. Redakcijas padomes galvenie uzdevumi ir noteikt portāla redakcionālo politiku, tematisko struktūru un pieņemt lēmumus par nepieciešamajiem portāla uzturēšanas pasākumiem.

Lasīt vairāk...
©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC