Slimību profilakses un kontroles centrs

Klīniskie algoritmi un pacientu ceļi

 

Nacionālā veselības dienesta (NVD) vadītā Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projekta Nr.9.2.3.0./15/I/001 „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros” īstenošanai tika veikts iepirkums “Klīnisko vadlīniju identificēšana un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrāde prioritārajās veselības jomās” (id. Nr. VM NVD 2017/41 ESF) un atbilstoši noslēgti līgumi ar Rīgas Stradiņa universitāti un ar Latvijas Ārstu biedrību par klīnisko vadlīniju identificēšanu un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrādi prioritārajās veselības jomās. Darbs tika veikts 2018. un 2019.gadā; tā rezultātā izstrādāts profesionāļiem praktiski pielietojamu dokumentu kopums sirds un asinsvadu, garīgās (psihiskās) veselības, perinatālā perioda, bērnu (sākot ar neonatālo periodu) aprūpes un onkoloģijas jomās.

Dokumentu izstrādi veikuši Latvijas vadošie attiecīgo jomu speciālisti, balstoties uz pasaulē plaši pielietotām starptautiski atzītu organizāciju aprobētām klīniskajām vadlīnijām, pielāgojot tajās ietvertos ieteikumus Latvijas situācijai. Izstrādātie klīniskie algoritmi un klīniskie ceļi paredzēti, lai veicinātu ārstniecības personu vienotu rīcību, sniegtu atbalstu lēmumu pieņemšanā, tā rezultātā nodrošinot pacientam kvalitatīvus un drošus veselības aprūpes pakalpojumus iespējami īsākā laika posmā un izvairoties no nepamatotiem izdevumiem.

 

Izstrādātie dokumenti sakārtoti pa jomām:

 

Klīniskais algoritms – standartizēts secīgu darbību apraksts, kur katra nākamā darbība ir atkarīga no iepriekšējās darbības rezultāta un kas kalpo veselības aprūpes problēmas risināšanai.

 

Klīniskais ceļš - konkrētām pacientu grupām definēts un strukturēts multidisciplinārs veselības aprūpes organizēšanas plāns, kura ietvaros tiek definēti sasniedzamie mērķi, darbību pēctecība, sadarbība un koordinācija starp dažādu specialitāšu ārstniecības personām vienas ārstniecības iestādes ietvaros un starp dažādām ārstniecības iestādēm, kā arī citām veselības aprūpes nodrošināšanā iesaistītajām iestādēm ar mērķi standartizēt pacientu veselības aprūpi,  uzlabot tās rezultātus un samazināt izmaksas.  

 

Indikatori - paredzēti, lai novērtētu ārstniecības procesa kvalitāti un atbilstību klīniskajām vadlīnijām, izstrādātajiem klīniskajiem ceļiem vai klīniskajiem algoritmiem.

 

 

 

 

Informācija par projektu:

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/esf-projekts 

https://www.spkc.gov.lv/lv/rightmenu/projekti/esf-923pasakuma-projekts/

©SPKC 2020. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC